Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

Γενικές Πληροφορίες - PLACEMENT
Γενικές Πληροφορίες                    
Κινητικότητα φοιτητών ΕRΑSΜUS µε σκοπό  την πρακτική άσκηση.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLΡ)/ ERASMUS, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης LLP/ERASMUS PLACEMENTS.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα
Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα (σπουδές ή/και πρακτική άσκηση):
-          Οι 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 (εκτός από κινητικότητες εντός της Ελλάδας)
-          Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία , Ισλανδία, Λιχτενστάιν, και Ελβετία)
- Οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία
- Οι Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες, οι οποίες καθορίζονται στην υπ’αρ. 2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου

 Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Παντειου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Για την πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Παντειου Πανεπιστημίου και του φορέα Υποδοχής.
  
Επίσημο καθεστώς
Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι: 
• είναι υπήκοοι κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή άλλης χώρας η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα LLΡ.
• είναι άτομα που έχουν αναγνωρισθεί επισήμως από την Ελλάδα ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι, καθεστώς το οποίο αποδεικνύεται από επίσημα πιστοποιητικά των Ελληνικών Αρχών.

 Αναγνώριση πρακτικής άσκησης
Η περίοδος πρακτικής άσκησης LLP ΕRΑSΜUS/PLACEMENTS στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση η περίοδος πρακτικής άσκησης θα πρέπει να αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

 Γλώσσα διδασκαλίας (για την περίοδο πρακτικής άσκησης)
Ο δικαιούχος πρέπει να έχει αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία θα μετακινηθεί για πρακτική άσκηση.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, οι χώρες υποδοχής µε λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες οργανώνουν και προσφέρουν επιχορηγούμενα Εντατικά Μαθήματα Γλωσσικής Προετοιμασίας (EILCs) για  τους φοιτητές.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index _en.htm

Περίοδοι παραμονής στο εξωτερικό
Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ τριών (3) και δώδεκα (12) μηνών.

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας LLP/ΕRASΜUS PLACEMENTS για πρακτική άσκηση, ανεξαρτήτως αν έχει συμμετάσχει στο παρελθόν  στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές.

Οικονομική επιχορήγηση προς τον μετακινούμενο φοιτητή
Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας κινητικότητας φοιτητών ERASMUS (που χορηγεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μέσω του Παντειου Πανεπιστημίου)
Το μέσο μηνιαίο ποσό για τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή άλλους φορείς είναι υψηλότερο του αντίστοιχου προβλεπόμενου για περιόδους σπουδών, δεδομένου ότι ο φορέας υποδοχής μπορεί να μην προσφέρει τις διευκολύνσεις (π.χ. διαμονή σε εστίες, σίτιση σε φοιτητικό εστιατόριο κ.α.) που συνήθως διαθέτουν τα πανεπιστήμια υποδοχής.
Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλ. τα έξοδα ταξιδιού, τη γλωσσική προετοιμασία – εάν είναι  αναγκαία – και το ενδεχόμενο υψηλότερο κόστος ζωής στο κράτος υποδοχής. Οι υποτροφίες δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Η καταβολή υποτροφίας γίνεται σε δύο δόσεις: λίγο πριν ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό, καταβάλλετε στο δικαιούχο προπληρωμή που ισούται με το 80% του ποσού υποτροφίας που δικαιούται. Μετά την επιστροφή του καταβάλλεται στο δικαιούχο το υπολειπόμενο 20%.
Οι φοιτητές δεν υποβάλλονται σε πανεπιστημιακά έξοδα (π.χ. δίδακτρα, έξοδα εγγραφής, εξετάσεις, πρόσβαση σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις και βιβλιοθήκες, κλπ.) στο Ίδρυμα Υποδοχής για την προσυμφωνημένη περίοδο σπουδών. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές επιβαρύνσεις, όπως π.χ. έξοδα ασφάλισης, έξοδα έκδοσης δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους και δαπάνες για τη χρήση διαφόρων μέσων, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου, ίδιες με αυτές που ισχύουν και για τους εγχώριους φοιτητές. Επίσης, οι φοιτητές οφείλουν να μεριμνήσουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για χώρες – μέλη της Ε.Ε.), για ιδιωτική ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (για χώρες εκτός της Ε.Ε.) και επιπλέον, για την έκδοση ιδιωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και προσωπικό ατύχημα (στην περίπτωση των μετακινούμενων φοιτητών για πρακτική άσκηση).


Δικαιολογητικά συμμετοχής για Πρακτική Άσκηση (προς ανανέωση)

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ.

Το ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ αποτελεί την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα (βλ. Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης)
 1. 1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπογεγραμμένη από τον αρμόδιo καθηγητή κάθε Τμήματος[1]) (παρέχεται από την ιστοσελίδα erasmuspanteion.blogspot.com). Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη ηλεκτρονικά.
  2) Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά, κατά το πρότυπο του Europass)
  3)Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα (εφόσον υπάρχει, μεταφρασμένο ή όχι, οπωσδήποτε όμως  ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ) που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος
  4) Αναλυτική Βαθμολογία
  5) Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα (εφόσον υπάρχει)


  [1] Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τον ποιος είναι υπεύθυνος καθηγητής για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό.
Το ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ, που πραγματοποιείτε κατόπιν της επιλογής σας να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα, περιλαμβάνει:
 1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης και Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης συνοδευόμενη από τη δέσμευση ποιότητας (σε δύο πρωτότυπα) 
 2. Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης
 3. Φωτοτυπία Ιδιωτικής ασφάλειας που αφορά α) Προσωπικό ατύχημα (απώλεια ζωής-ιατροφαρμακευτικές δαπάνες), β) Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 
 4. Ατομικά Στοιχεία   
 5. Φωτοτυπία των στοιχείων του προσωπικού Λογαριασμού Τράπεζας ( για να  κατατεθούν τα χρήματα της υποτροφίας)
   Το ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ, που πραγματοποιείτε με την ολοκλήρωση της μετακίνησής σας κατά την επιστροφή σας στο Πάντειο, περιλαμβάνει: 
 1. Confirmation Letter (από τον φορέα υποδοχής) 
 2. Έκθεση πρακτικής άσκησης 
 3. Βεβαίωση παραλαβής υποτροφίας 
 4. Πιστοποιητικό αναγνώρισης της πρακτικής (από τη γραμματεία του Τμήματος)