Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι ειδικές ανάγκες δεν είναι πάντα ορατές εκ πρώτης όψεως, Στα άτομα με ειδικές ανάγκες συγκαταλέγοται έτσι εκτός από όσους αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και όσοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα.
Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με τον νόμο υπ.αρίθμ. 4186/Τεύχος Α΄, 17-9-2013, παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψηχική πάθηση, Βάσει γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγεινονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Πληροφορίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

 • Τα άτομα με ειδικές ανάγκες οφείλουν να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης θα πρέπει ν αξεκιν΄σηει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επιπλέον χρηματοδότησης στο Ίδρυμά μας, συνοδευόμενη από λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους κατά την περίοδο μετακίνησής τους στο Ίδρυμα Υποδοχής.
 • Η περιγραφήτων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν με άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή / και βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο πιστοποιητικό εν ισχύ.
 • Οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ικανοποίηση της αίτησής τους δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από το σύνολο των αιτήσεων για επιπλέον χρηματοδότηση που θα δεχθεί η ΕΜ από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα διαθέσιμα κονδύλια.
 • Οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους για συμπληρωματική χρηματοδότηση, θα πρέπει κατά την επιστροφή τους να υποβάλουν στο Ίδρυμά σας οικονομικό απολογισμό και οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει θα πρέεπι να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές δαπάνες είναι μικρότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, θα ζητείται η επιστροφή της διαφοράς.
 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων ατόμων, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.
Ενδεικτικά, καλύπτονται οι παρακάτων επιπλέον ανάγκες:
 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση κατά και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύχτας
 • Φροντιστής ασθενούς
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.ά.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής κ.ά.)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνωτοφώνηση διαλέξεων κ.ά.)
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισηςη ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου.