Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2016-2017

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και μετακινούνται μόνο για σπουδές θα λαμβάνουν επιπλέον της μηνιαίας επιχορήγησης το ποσό των 100€.

Σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ανήκουν:
* Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνη οικογένεια (4 τέκνα και άνω) και των οποίων  το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 22.000€
Δικαιολογητικά:
1. Ε 1 κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος
2. Εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

* Φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 9.000€
Δικαιολογητικά:
1. Ε 1 κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος
2. Εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης
(Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, στην οποία ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος στην μητέρα του με την οποία έχει διαφορετικό επίθετο, θα χρειαστούμε και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Γενικές οδηγίες:
Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση και έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνεται υπόψη το εκκαθαριστικό του φοιτητή ως 9.000€

Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του εισοδήματος του φοιτητή και της οικογένειάς του.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του και δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της εφορίας για μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι τέκνο διαζευγμένων γονέων και προστατευόμενο μέλος θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια.

Σχετικά με το πώς προκύπτει το Οικογενειακό Εισόδημα:
Το οικογνειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι κατηγοριών του εκκαθαριστικού σημειώματος:
- Πίνακας Γ.1
  Σύνολο Δηλωθέν Εισόδημα (Υπόχρεου + Συζύγου) 
   Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών (Υπόχρεου + Συζύγου)
- Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (Πίνακας Δ.) (Πόχρεου + Συζύγου)