Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014-2015

Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του ERASMUS+, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών ώστε να πραγματοποιήσουν περίοδο πρακτικής άσκησης σε φορέα του εξωτερικού.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:
-  Οι 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες της Ευρώπης* (εκτός από κινητικότητες εντός Ελλάδας).
-  Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ (ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νορβηγία, Τουρκία, Ισλανδία.
* Τα άτομα από Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) και, κατά περίπτωση, οι οικείοι δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς και ιδρύματα σε ΥΧΕ είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα Erasmus+, βάσει των κανόνων του προγράμματος και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος με το οποίο συνδέονται. Οι συγκεκριμένες ΥΧΕ αναφέρονται στο παράρτημα 1Α της απόφασης του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2001 για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (2200/822/ΕΚ), ΕΕ L 314 της 30ης Νοεμβρίου 2001.

Περίοδος της Πρακτικής Άσκησης:
Από 2 μέχρι 12 μήνες (η μέγιστη διάρκεια θα καθοριστεί από την Επιτροπή Erasmus+ Παντείου Πανεπιστήμιου με βάση τις αιτήσεις και την χρηματοδότηση).

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:
Α) Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE ή
Β)δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:
-  δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων)∙
-  δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου∙
-  κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων∙
-  ερευνητικό ινστιτούτο∙
-  ίδρυμα∙
-  σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)∙
-  μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ∙
-  φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

-  Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών:
-  όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων υπηρεσιών (πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)∙
-  φορείς που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως εθνικοί οργανισμοί (προς αποφυγήν πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φοιτητών:
Οι φοιτητές:
· Πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.
·  Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
·  Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.
·  Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών.
·  Άτομα που έχουν αποφοιτήσει προσφάτως από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύναται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες πρακτικής άσκησης. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσής τους κατά το τελευταίο έτος σπουδών και να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκησή τους στο εξωτερικό εντός ενός έτους από την αποφοίτησή τους.

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
· Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους
·  Οι φοιτητές που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για σπουδές ή Πρακτική Άσκηση.

Κριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών:
Tα κριτήρια επιλεξιμότητας βρίσκονται αναρτημένα στο blog του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης https://drive.google.com/file/d/0B1ggy2zc3eSuTDJsVUxQMXFldzQ/view?usp=sharing
Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:
1)Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (https://drive.google.com/file/d/0B1ggy2zc3eSuNDZCYm1GYm1ub1k/view?usp=sharing). 
Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη ηλεκτρονικά.
2) Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά.
3)Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος.
4) Αναλυτική Βαθμολογία (παρέχεται από τη Γραμματεία πάνω στην οποία βεβαιώνεται εάν πληροί ο φοιτητής τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχει θέσει το Τμήμα).
5) Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα, εφόσον υπάρχει. (Θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές/τριες που θα καταθέσουν Letter of Acceptance ως δικαιολογητικό στην παρούσα αίτησή τους).

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι φοιτητές θα πρέπει να μας καταθέσουν την αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και σε αντίγραφο έως τις 29/01/2015, προκειμένου να περάσουν συνέντευξη από τον Τμηματικό τους Συντονιστή και να οριστεί η σειρά κατάταξης με την οποία θα μετακινηθούν.
Για όσους φοιτητές καταθέσουν αίτηση (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) μετά την 29η Ιανουαρίου 2015, θα μπαίνουν σε λίστα προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και θα μετακινηθούν εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια σύμφωνα με το εάν και πότε έχουν βρει φορέα να μετακινηθούν, εφόσον έχει εγκριθεί η αίτησή τους από τον Τμηματικό Συντονιστή.

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Kίτρινο Κτήριο, ισόγειο) έως 29 Ιανουαρίου 2015 κάθε Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη και ώρες 10:00–13:00 καθημερινά.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


ΕΩΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015