Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας
Προκήρυξη για θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus+ 2016-2017


Σας ενημερώνουμε ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει 23 θέσεις πρακτικής σε αντίστοιχες Πρεσβείες της χώρας μας στο εξωτερικό (στην Ε.Ε. και την Τουρκία), στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Oι θέσεις πρακτικής άσκησης αφορούν συγκεκριμένα στα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων των Πρεσβειώνκαι είναι διάρκειας 3-6 μηνών.

Η Προκήρυξη, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στο χώρο ανακοινώσεων του Tμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους αντίστοιχους χώρους ανακοινώσεων όλων των Γραμματειών των Τμημάτων, καθώς και σε κεντρικά σημεία  προσβάσιμα στους φοιτητές (βιβλιοθήκη, είσοδοι κεντρικού και νέου κτηρίου κλπ). 

Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Φοιτητών:
Οι φοιτητές:
·   Πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.
·      Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
·         Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.
·     Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών.
·         Άτομα που έχουν αποφοιτήσει προσφάτως από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύναται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες πρακτικής άσκησης. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσής τους κατά το τελευταίο έτος σπουδών και να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκησή τους στο εξωτερικό εντός ενός έτους από την αποφοίτησή τους.

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
·       Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους
·       Οι φοιτητές που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για σπουδές ή Πρακτική Άσκηση.

Τα κριτήρια επιλογής που θέτει το ΥΠ ΕΞ είναι τα εξής:
·       Σπουδές στους τομείς : Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
·       Πολύ καλή γνώση Windows, MS Office
·       Μ.Ο. βαθμολογίας
·       Εξάμηνο φοίτησης. Θα προτιμηθούν τελειόφοιτοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές.
·       Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
·       Ξένες γλώσσες: Aγγλικά-άριστη γνώση (C2).
·       Ενδεχόμενη γνώση λοιπών ξένων γλωσσών  θα εκτιμηθεί θετικά
Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να γνωρίζει ο φοιτητής τη γλώσσα, στη χώρα της οποίας βρίσκεται η εκάστοτε Πρεσβεία μας.


Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φοιτητών:
ΔΕΚΤΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
- ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
- ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

·         Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)
·         Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στη χώρα υποδοχής
·         Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγηση
·         Η συνέντευξη με τον αρμόδιο ακαδημαϊκό υπεύθυνο
·         Το βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή
·         Οι επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης
·         Η γνώση χειρισμού Η/Υ
·    Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής:
1. Οι φοιτητές καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (word ή pdf), εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το κάθε τμήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (βλ. αναλυτικά κείμενο Προκήρυξης) τα οποία είναι:
α) Αίτηση (τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης),
β) Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα,
γ) Αντίγραφα πιστοποιητικών για όσα σεμινάρια, συνέδρια, εκμάθηση υπολογιστών κ.λ.π. αναφέρονται στην Αίτηση
δ) Βιογραφικό Σημείωμα
ε) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος εγγραφής τoυ φοιτητή, ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοψή στο Εrasmus +.
3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψηφίου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.
4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τους υποψήφιους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώποιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.
5.το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αιτούντες την κατάταξη μοριοδότησης από την οποία προκύπτουν οι 5 (πέντε) πρώτοι φοιτητές (βάσει μοριοδότησης). Το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα αποστείλλει στο ΥΠΕΞ λίστα με τους πέντε πρώτους σε αύξουσα σειρά, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Στη συνέχεια, το ΥΠΕΞ θα μας ενημερώσει για τα τελικά αποτελέσματα. 

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται έγγραφο αποδοχής από τον φορέα, δεδομένου ότι η τελική επιλογή των φοιτητών θα γίνει από τις πρεσβείες και για το λόγο αυτό οι φοιτητές θα κληθούν σε συνέντευξη (μέσω skype). 

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις παραπάνω  προϋποθέσεις. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων προς το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος είναι έως την Παρασκευή 18/3/2016. Η επεξεργασία των αιτήσεων και η κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των αιτούντων θα γίνει από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η περιγραφή των καθηκόντων και οι πόλεις για πρακτική άσκηση, όπως έχει αποσταλεί από το ΥΠΕΞ, βρίσκεται εδώ.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται έγγραφο υποδοχής από τον φορέα, δεδομένου ότι η  τελική επιλογή των φοιτητών θα γίνει από τις πρεσβείες  και για το λόγο αυτό οι φοιτητές θα κληθούν σε συνέντευξη (μέσω skype).  Το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα αποστείλει στο ΥΠΕΞ λίστα με τους 5 (πέντε) πρώτους σε αύξουσα σειρά, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια.

Για την τελική επιλογή των φοιτητών από τις Πρεσβείες για τις συγκεκριμένες θέσεις δε φέρει ευθύνη το Πάντειο Πανεπιστήμιο ή το ΙΚΥ.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος.


Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Kίτρινο Κτήριο, ισόγειο) έως την Παρασκευή 18/03/2016 και ώρες 10:00-14:00 καθημερινά.