Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - STT
          Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της κινητικότητας για επιμόρφωση του Προγράμματος LLP/Erasmus για το ακαδ. έτος 2012-2013, το Πρυτανικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
  1. την Εθνική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012,
  2. τις Οδηγίες για τη διαχείριση του Τομεακού Προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Έτος Σύμβασης 2012 (ακαδ. έτος 2012-2013), που αποτελεί τμήμα της σύμβασης Erasmus 2012/13 με το ΙΚΥ,
  3. τις σχετικές με την επιλογή για επιμόρφωση προηγούμενες αποφάσεις  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματός μας,  κυρίως την από 1-4-2009 καθώς και την από 11-10-2010, με την οποία εγκρίθηκε η κατάταξη των υποψηφίων για επιμόρφωση με βάση τα κριτήρια και τον πίνακα μοριοδότησης που εισηγήθηκε το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης με το από 28-9-2010 Υπηρεσιακό Σημείωμά του προς το Πρυτανικό Συμβούλιο,
  4. την από 12-1-2011 απόφαση της Επιτροπής LLP/Erasmus σχετικά με την επικαιροποίηση των όρων λειτουργίας του LLP/Erasmus για ό,τι αφορά τις κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία, την επιμόρφωση και τις σπουδές,
  5. τα στοιχεία που μας δόθηκαν από τη Διεύθυνση Προσωπικού για τη γλωσσομάθεια και το χρόνο υπηρεσίας των υποψηφίων προς μετακίνηση διοικητικών υπαλλήλων,
  6. τα ήδη εγκεκριμένα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στον ισχύοντα πίνακα μοριοδότησης που καταρτίσθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες στα προαναφερόμενα 1,2 και 3, συμπεριλήφθηκαν στο από 4-6-2009 σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα-εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος προς το Πρυτανικό Συμβούλιο  και το οποίο τελικά εγκρίθηκε με την από 10-7-2009 απόφαση του οικείου Πρυτανικού Συμβουλίου,
  7. την ως κατωτέρω αναφερόμενη διακριτότητα στη σειρά κατάταξης για την περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων του διοικητικού και κατ' αναλογία του διδακτικού προσωπικού:
                                                               i.     Διοικητικό Προσωπικό Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (το κριτήριο επιβάλλεται από τις οδηγίες ΙΚΥ και Ε.Ε.),
                                                              ii.      Θέση (προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης, προϊστάμενος διεύθυνσης, προϊστάμενος τμήματος, υπάλληλος),
                                                             iii.      Χρόνος υπηρεσίας (δίνεται προτεραιότητα στον αρχαιότερο υπάλληλο),
                                                           iv.      Αποσπασμένος από άλλη υπηρεσία (η προστιθέμενη αξία για το Ίδρυμά μας είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση με μόνιμο, αορίστου χρόνου ή με άλλη σχέση εργασίας διοικητικό προσωπικό τού Ιδρύματός μας). Είναι σαφές ότι η περίοδος μετακίνησης για επιμόρφωση με το LLP/Erasmus των αποσπασμένων από άλλες υπηρεσίες διοικητικών υπαλλήλων πρέπει να εμπίπτει στο χρονικό διάστημα για το οποίο είναι σε ισχύ η απόσπαση,
                                                            v.      Στο διδακτικό προσωπικό η προτεραιότητα δίδεται από την υψηλότερη στην κατώτερη βαθμίδα και προηγούνται τα μέλη ΔΕΠ έναντι των διδασκόντων με βάση το ΠΔ 407/80 ή με άλλη σχέση εργασίας,
  1. Την από 25-11-2011 απόφαση της Επιτροπής Erasmus για την κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση, σύμφωνα με την οποία τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που ανήκουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεν προτεραιότητα στην κινητικότητα για επιμόρφωση έναντι άλλων υποψηφίων με ίσο αριθμό συμμετοχών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές προς τους αιτούντες της Εθνικής Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έτος 2012, πλην όμως, διατηρούν το προβάδισμα σε ειδικές περιπτώσεις, όπου το Ίδρυμα υποδοχής διοργανώνει και καλεί σε συνάντηση το διοικητικό προσωπικό των εταίρων του (staff week) και κυρίως, όπως συχνά αναφέρεται, τα μέλη των γραφείων Διεθνών Σχέσεων,
  2. Την από 25-11-2011 απόφαση της Επιτροπής Erasmus για την κινητικότητα των μελών ΔΕΠ με σκοπό την επιμόρφωση, σύμφωνα με την οποία η κατάταξη για κινητικότητα επιμόρφωσης των μελών ΔΕΠ γίνεται με βάση τον αριθμό συμμετοχών τους στη δράση αυτή μετά τα μέλη του διοικητικού προσωπικού με ίσο αριθμό συμμετοχών,
Τις από 26-3-2012 και 30-10-2012 αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus σχετικές με την επικαιροποίηση των όρων λειτουργίας του προγράμματος, αποφάσισε, στη συνεδρίασή του στις 7-12-2012, την έγκριση πίνακα κατάταξης κατά σειρά προτεραιότητας.Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που υποβληθούν στο εξής επιπλέον εμπρόθεσμες αιτήσεις για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση, θα γίνει κατάταξη στο τέλος των ανωτέρω αναφερόμενων πινάκων και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τις αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus, όπως ισχύουν για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι υποψήφιοι για μετακίνηση που δεν διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας από επίσημο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να κάνουν χρήση του LLP/Erasmus για επιμόρφωση μόνον σε Πανεπιστήμια της Κύπρου.

Με την από 30-10-2012 απόφασή της η Επιτροπή Erasmus προέβη, μεταξύ άλλων, στις κατωτέρω αποφάσεις σχετικές με την κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση:

·         Τα μέλη ΔΕΠ δεν μετακινούνται περισσότερες της μιας φοράς για επιμόρφωση, εάν δεν έχουν συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας Erasmus.
·         Οι μετακινούμενοι για επιμόρφωση δεν μπορούν να μεταβούν για δεύτερη φορά στο ίδιο Ίδρυμα.
·         Η διάρκεια της κινητικότητας για επιμόρφωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία εβδομάδα και πραγματοποιείται μόνον μια μετακίνηση κατ’ έτος (ως έτος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1/10 του έτους που γίνεται η προκήρυξη έως την 30/9 του επόμενου έτους). Εξαιρούνται: α)οι εργαζόμενοι στο αρμόδιο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΣΕΕ)/Διεύθυνση Κεντρικής Διοίκησης (απόφαση Ε.Ε. 26-3-2012) και β)τα μέλη του διοικητικού/διδακτικού προσωπικού που μετακινούνται για ειδικό σκοπό (π.χ. συνάντηση με ειδικό θέμα πάνω στο αντικείμενο του επιμορφούμενου, όπως π.χ. meeting για θέματα βιβλιοθηκονομίας, πληροφορικής, διεθνών σχέσεων κλπ.)
·         Στην περίπτωση περιορισμένης χρηματοδότησης για την κινητικότητα επιμόρφωσης, προηγούνται όσοι πρόκειται να συμμετάσχουν σε εβδομάδα επιμόρφωσης (staff week) και έχουν λάβει acceptance letter (αφορά προτεραιότητα μεταξύ υποψηφίων με ίσο αριθμό συμμετοχών στο πρόγραμμα)
·         Οι μετακινούμενοι για επιμόρφωση οφείλουν να ενημερώνουν και να λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του ακαδημαϊκού συντονιστή της συμφωνίας στο πλαίσιο της οποίας επιθυμούν να μετακινηθούν. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής υποχρεούται να αποστείλει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα ΔΣΕΕ, προκειμένου να βεβαιώσει τη σύμφωνη γνώμη του για τη συγκεκριμένη κινητικότητα 

Για λόγους έγκαιρου προγραμματισμού και ελέγχου της διοικητικής και οικονομικής ροής του προγράμματος, καλούνται όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση μετακίνησης εμπροθέσμως (βλ. ανωτέρω πίνακα), να προετοιμάσουν την κινητικότητα για την επιμόρφωσή τους, να ενημερώσουν το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατάθεση/αποστολή του μηνύματος αποδοχής (Letter of Acceptance) από το Ίδρυμα υποδοχής και να προσκομίσουν έως 40 ημέρες πριν την μετακίνησή τους το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται στο από 29-2-2012 Υπηρεσιακό Σημείωμά μας σχετικό με την προκήρυξη της κινητικότητας για επιμόρφωση μέσω του LLP/Erasmus.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, μπορείτε να επισκέπτεσθε τη διεύθυνση erasmuspanteion.blogspot.com
Η μετακίνηση για τη συγκεκριμένη  κινητικότητα μπορεί να έχει ως ημερομηνία λήξης το αργότερο την 30/09/2013.
Στην περίπτωση που κάποιος από τους υποψηφίους για μετακίνηση επιμόρφωσης δεν επιθυμεί τη μετακίνησή του για το διάστημα μέχρι 30/09/2013, θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως και εγκαίρως (το αργότερο μέχρι την 15/03/2013) το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αυτό να προβεί στην κλήτευση των επόμενων υποψηφίων στον πίνακα κατάταξης.
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ