Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - STA


Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της κινητικότητας για διδασκαλία του Προγράμματος LLP/Erasmus για το ακαδ. έτος 2012-2013 το Πρυτανικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1.      την Εθνική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012,
2.      τις Οδηγίες για τη διαχείριση του Τομεακού Προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Έτος Σύμβασης 2012 (ακαδ. έτος 2012-2013), που αποτελεί τμήμα της σύμβασης Erasmus 2012/13 με το ΙΚΥ,
3.      τις σχετικές με την επιλογή για διδασκαλία προηγούμενες αποφάσεις  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματός μας,  κυρίως τις από 1-4-2009, 10-7-2009 και 4-2-2010, με τις οποίες εγκρίθηκε η κατάταξη των υποψηφίων για διδασκαλία με βάση τα κριτήρια και τον πίνακα μοριοδότησης που εισηγήθηκε το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
4.      το από 29-1-2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Πρυτανικό Συμβούλιο, με βάση το οποίο ελήφθησαν προηγούμενες αποφάσεις για την κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία,
5.      τις από 12-1-2011, 25-11-2011 και 30-10-2012 αποφάσεις της Επιτροπής LLP/Erasmus σχετικά με την επικαιροποίηση των όρων λειτουργίας του LLP/Erasmus για ό,τι αφορά τις κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία, την επιμόρφωση και τις σπουδές,
6.      τα ήδη εγκεκριμένα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στον ισχύοντα πίνακα μοριοδότησης που καταρτίσθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες στα προαναφερόμενα 1,2 και 3, συμπεριλήφθησαν στο από 4-6-2009 σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα –εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος προς το Πρυτανικό Συμβούλιο και τα οποία τελικά εγκρίθηκαν με την από 10-7-2009 απόφαση του οικείου Πρυτανικού Συμβουλίου,
αποφάσισε, στη συνεδρίασή του στις 7-12-2012, την έγκριση πίνακα κατάταξης κατά σειρά προτεραιότητας.


Οι αιτήσεις κινητικότητας για διδασκαλία, που δεν έχουν εγκριθεί στον ανωτέρω πίνακα, θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν διαθέσιμα κονδύλια γι’ αυτή τη δράση που θα εξοικονομηθούν είτε από τις ήδη εγκριθείσες κινητικότητες που τελικά, τυχόν, δεν πραγματοποιηθούν είτε από κονδύλια που θα προκύψουν από τη συμπληρωματική χρηματοδότηση στην οποία θα προβεί το Τμήμα μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΚΥ. Επίσης, σύμφωνα με την από 30-10-2012 απόφαση της Επιτροπής Erasmus και σε συνδυασμό με σχετική διάταξη της σύμβασης 2012, για ό,τι αφορά τις εκπρόθεσμες αιτήσεις προτεραιότητα δίνεται σε αυτά τα μέλη ΔΕΠ α) που έχουν κινητικότητα, β) που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες και γ) που δεν έχουν κάνει χρήση του προγράμματος ή και κατ' επέκταση στους έχοντες μικρότερο αριθμό συμμετοχών στο πρόγραμμα.

Είναι σαφές ότι για να πραγματοποιηθούν οι κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία θα πρέπει οι αιτούντες είτε να έχουν οι ίδιοι συνάψει συμφωνία στα πλαίσια του προγράμματος, οπότε θα μετακινηθούν με βάση μια συγκεκριμένη συμφωνία Erasmus, είτε θα πρέπει να έχουν προηγουμένως συνεννοηθεί με συνάδελφό τους του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ώστε να κάνουν χρήση του δικαιώματος για κινητικότητα διδασκαλίας στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει συνάψει το άλλο μέλος ΔΕΠ.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που υποβληθούν στο εξής επιπλέον εμπρόθεσμες αιτήσεις για κινητικότητα με σκοπό την διδασκαλία, θα γίνει κατάταξη στο τέλος των ανωτέρω αναφερόμενων πινάκων και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τις αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus, όπως ισχύουν για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για λόγους έγκαιρου προγραμματισμού και ελέγχου της διοικητικής και οικονομικής ροής του προγράμματος, καλούνται όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση μετακίνησης εμπροθέσμως (βλ. ανωτέρω πίνακα και ειδικά την α’ φάση κατανομής), να προετοιμάσουν την κινητικότητα για την διδασκαλία, να ενημερώσουν το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατάθεση/αποστολή του μηνύματος αποδοχής (Letter of Acceptance) από το Ίδρυμα υποδοχής και να προσκομίσουν έως 40 ημέρες πριν την μετακίνησή τους το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται στο από 29-2-2012 Υπηρεσιακό Σημείωμά μας σχετικό με την προκήρυξη της κινητικότητας για διδασκαλία μέσω του LLP/Erasmus.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, μπορείτε να επισκέπτεσθε τη διεύθυνση erasmuspanteion.blogspot.com
Η μετακίνηση για τη συγκεκριμένη  κινητικότητα μπορεί να έχει ως ημερομηνία λήξης το αργότερο την 30/09/2013.
Στην περίπτωση που κάποιος από τους υποψηφίους για μετακίνηση διδασκαλίας δεν επιθυμεί την μετακίνησή του για το διάστημα μέχρι 30/09/2013, θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως και εγκαίρως (το αργότερο μέχρι την 15/03/2013) το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αυτό να προβεί στην κλήτευση των επόμενων υποψηφίων στον πίνακα κατάταξης.
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ