Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2013-2014
                                                                          Αθήνα, 26 Φεβρουρίου 2013

Στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus, προβλέπεται η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες.
Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα Διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί για ελάχιστη διάρκεια περιόδου διδασκαλίας πέντε (5) ωρών. Η μέγιστη διάρκεια ορίζεται στις έξι (6) εβδομάδες.
Για τις μετακινήσεις με σκοπό τη διδασκαλία προβλέπεται η καταβολή υποτροφίας. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών ταξιδίου και διαβίωσης της περιόδου διαμονής στο εξωτερικό, και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά χώρα που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ κάθε χρόνο περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Στο erasmuspanteion.blogspot.com μπορείτε να δείτε τα ποσά επιχορήγησης που ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013.
Διευκρινίζεται ότι στα έξοδα που καλύπτονται περιλαμβάνονται δύο ημέρες μετακίνησης, καθώς και έξοδα μεταφοράς προς και από τον τελικό προορισμό. Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus χωρίς υποτροφία.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2013–2014, η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:
Τα μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου που ενδιαφέρονται να διεξάγουν μια περίοδο διδασκαλίας σε Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο έχουν συνάψει Διμερή Συμφωνία για διδασκαλία (Bilateral Agreement) μεταξύ 01/10/2013 και 30/09/2014 (ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό), θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Διδασκαλίας στο erasmuspanteion.blogspot.com το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013.
Σε περίπτωση που δεν είναι σίγουρη η δυνατότητα μετακίνησης του ακαδημαϊκού συντονιστή της συμφωνίας, είναι δυνατόν –με τη σύμφωνη γνώμη του- να μετακινηθεί στη θέση του άλλο μέλος ΔΕΠ του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του Ιδρύματός μας, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος ΔΕΠ έχει υποβάλει και αυτός σχετική αίτηση μετακίνησης για διδασκαλία εντός της προθεσμίας της προκήρυξης. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι για να πραγματοποιηθούν οι κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία θα πρέπει οι αιτούντες είτε να έχουν οι ίδιοι συνάψει συμφωνία στα πλαίσια του προγράμματος, οπότε θα μετακινηθούν με βάση μια συγκεκριμένη συμφωνία Erasmus, είτε θα πρέπει να έχουν προηγουμένως συνεννοηθεί με συνάδελφό τους του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου ώστε να κάνουν χρήση του δικαιώματος για κινητικότητα διδασκαλίας στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει συνάψει το άλλο μέλος ΔΕΠ.
Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή LLP/Erasmus, σύμφωνα με τους όρους για κινητικότητα διδασκαλίας που ισχύουν από το πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας και θα υποβληθεί σχετική εισήγηση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Πρυτανικές Αρχές, οι οποίες θα αποφανθούν για την τελική κατάταξη με σειρά προτεραιότητας των αιτούμενων έχοντας υπόψη:
1.     την Εθνική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013,
2.     τις Οδηγίες για τη διαχείριση του Τομεακού Προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Έτος Σύμβασης 2012 (ακαδ. έτος 2012-2013), που αποτελεί τμήμα της σύμβασης Erasmus 2012/13 με το ΙΚΥ,
3.     τις σχετικές με την επιλογή για διδασκαλία αποφάσεις  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματός μας,  με τις οποίες εγκρίθηκαν –και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα-  τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων για διδασκαλία,
4.     το από 29-1-2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Πρυτανικό Συμβούλιο, με βάση το οποίο ελήφθησαν σχετικές αποφάσεις για την κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία,
5.     τις από 12-1-2011 και 30-10-2012 αποφάσεις της Επιτροπής LLP/Erasmus σχετικά με την επικαιροποίηση των όρων λειτουργίας του LLP/Erasmus για ό,τι αφορά τις κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία, την επιμόρφωση και τις σπουδές (βλ.θέμα 1ο),
6.     τα ήδη εγκεκριμένα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στον ισχύοντα πίνακα μοριοδότησης που καταρτίσθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες στα προαναφερόμενα 1,2 και 3, συμπεριλήφθησαν στο από 4-6-2009 σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα –εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος προς το Πρυτανικό Συμβούλιο και τα οποία τελικά εγκρίθηκαν με την από 10-7-2009 απόφαση του οικείου Πρυτανικού Συμβουλίου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση καθηγητών που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος, εξαρτάται αποκλειστικά από το ποσό της τελικής επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ., και η οποία γνωστοποιείται στα Ιδρύματα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών προ της ενάρξεως τού ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο θα γίνει η μετακίνηση. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση μετά την ενημέρωσή του για το τελικό ποσόν.
Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη ΔΕΠ, θα πρέπει μετά την επιλογή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη χρηματοδότηση και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα:
i.  Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων
ii. Σύμβαση συμπληρωμένη σε τρία αντίτυπα
iii. Σχέδιο Διδασκαλίας ήδη εγκεκριμένο από τον αρμόδιο του Πανεπιστημίου Υποδοχής. Το Σχέδιο Διδασκαλίας αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης (βλ. ii. πιο πάνω)
Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο εντός μηνός από την επιστροφή τους τα εξής έγγραφα:
i. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό και ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 5
ii. Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa)
iii. Απόδειξη πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης από την τράπεζα
iv. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
v. Έκθεση του διδάσκοντος