Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2013-2014
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Στα πλαίσια τού προγράμματος LLP/Erasmus, προβλέπεται η κινητικότητα στο εξωτερικό διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση.
Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα επιμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάρκεια περιόδου από 1 (5 εργάσιμες ημέρες) έως 6 εβδομάδες. Μικρότερα διαστήματα παραμονής στο εξωτερικό είναι επίσης επιτρεπτά, με αιτιολόγηση που θα αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο και τη σημασία συμμετοχής για το προσωπικό.
Η μετακίνηση μπορεί να γίνει (Οδηγίες για τη διαχείριση του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, άρθρα 1.9, 3.3.1/27, 3.3.2/28):
1. σε Πανεπιστήμια τού εξωτερικού με τα οποία έχουμε συνάψει Διμερή Συμφωνία για επιμόρφωση (www.erasmuspanteion.blogspot.com  στον πίνακα «Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια»). Αν επιλέξετε πανεπιστήμιο με το οποίο δεν υπάρχει τρέχουσα συμφωνία ή πανεπιστήμιο από τη συνημμένη κατάσταση με τη σήμανση AD HOC ή κενό στη στήλη «staff training mobility», θα πρέπει, αφού έλθετε σε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω διοικητική διευθέτηση
2.   σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού τα οποία είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus, με την υποχρέωση να συναφθεί εγκαίρως Διμερής Συμφωνία (Bilateral Agreement) ad hoc για την εν λόγω κινητικότητα
3.  σε επιλέξιμες επιχειρήσεις [«κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που έχει οικονομικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το νομικό καθεστώς ή τον οικονομικό τομέα στον οποίο λειτουργεί, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας»]
Για τις μετακινήσεις επιμόρφωσης, προβλέπεται:
i. η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης από και προς τον τελικό προορισμό
ii. η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών ταξιδίου και διαβίωσης της περιόδου διαμονής στο εξωτερικό, και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά χώρα που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ κάθε χρόνο περίπου στα μέσα της θερινής περιόδου. Στο erasmuspanteion.blogspot.com μπορείτε να δείτε τα ποσά επιχορήγησης που ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2012–2013.
Διευκρινίζεται ότι στα έξοδα που καλύπτονται συνυπολογίζονται δύο ημέρες μετακίνησης. Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων/ διοικητικών υπαλλήλων για επιμόρφωση στο πρόγραμμα LLP/Erasmus χωρίς υποτροφία.
Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες/διοικητικοί υπάλληλοι διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο εργασίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2013–2014, η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:
Τα μέλη διοικητικού/διδακτικού προσωπικού που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό μέσω της κινητικότητας για επιμόρφωση, θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Εργασίας (βλ. erasmuspanteion.blogspot.com ), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013.
Η επιλογή Ιδρύματος Προορισμού καθώς και η χρονική περίοδος είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν μετά την υποβολή.
Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή LLP/Erasmus, σύμφωνα με τους όρους για κινητικότητα επιμόρφωσης που ισχύουν από το πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας και θα υποβληθεί σχετική εισήγηση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Πρυτανικές Αρχές, οι οποίες θα αποφανθούν για την τελική κατάταξη με σειρά προτεραιότητας των αιτούμενων έχοντας υπόψη:
1.    την Εθνική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013,
2.    τις Οδηγίες για τη διαχείριση του Τομεακού Προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Έτος Σύμβασης 2012 (ακαδ. έτος 2012-2013), που αποτελεί τμήμα της σύμβασης Erasmus 2012/13 με το ΙΚΥ,
3.    τις σχετικές με την επιλογή για επιμόρφωση αποφάσεις  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματός μας,  με τις οποίες εγκρίθηκαν -και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα- τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων για επιμόρφωση,
4.    τις από 12-1-2011 και 30-10-2012 αποφάσεις της Επιτροπής LLP/Erasmus σχετικά με την επικαιροποίηση των όρων λειτουργίας του LLP/Erasmus για ό,τι αφορά τις κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία, την επιμόρφωση και τις σπουδές,
5.    τα στοιχεία που μας δόθηκαν από τη Διεύθυνση Προσωπικού για τη γλωσσομάθεια και το χρόνο υπηρεσίας των υποψηφίων προς μετακίνηση διοικητικών υπαλλήλων,
6.    την ως κατωτέρω αναφερόμενη διακριτότητα στη σειρά κατάταξης για την περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων του διοικητικού  και κατ' αναλογία του διδακτικού προσωπικού:
                                         i.    Διοικητικό Προσωπικό Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (το κριτήριο επιβάλλεται από τις οδηγίες ΙΚΥ και Ε.Ε.),
                                        ii.    Θέση (προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης, προϊστάμενος διεύθυνσης, προϊστάμενος τμήματος, υπάλληλος),
                                       iii.    Χρόνος υπηρεσίας (δίνεται προτεραιότητα στον αρχαιότερο υπάλληλο),
                                       iv.    Αποσπασμένος από άλλη υπηρεσία (η προστιθέμενη αξία για το Ίδρυμά μας είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση με μόνιμο, αορίστου χρόνου ή με άλλη σχέση εργασίας διοικητικό προσωπικό τού Ιδρύματός μας). Είναι σαφές ότι η περίοδος μετακίνησης για επιμόρφωση με το LLP/Erasmus των αποσπασμένων από άλλες υπηρεσίες διοικητικών υπαλλήλων πρέπει να εμπίπτει στο χρονικό διάστημα για το οποίο είναι σε ισχύ η απόσπαση,
                                        v.    Στο διδακτικό προσωπικό η προτεραιότητα δίδεται από την υψηλότερη στην κατώτερη βαθμίδα και προηγούνται τα μέλη ΔΕΠ έναντι των διδασκόντων με βάση το ΠΔ 407/80 ή με άλλη σχέση εργασίας,
7.    Την από 25-11-2011 απόφαση της Επιτροπής Erasmus για την κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση, σύμφωνα με την οποία τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που ανήκουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεν προτεραιότητα στην κινητικότητα για επιμόρφωση έναντι άλλων υποψηφίων με ίσο αριθμό συμμετοχών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές προς τους αιτούντες της Εθνικής Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έτος 2012 (το ίδιο αναμένεται να ισχύσει και για το έτος 2013, σύμφωνα με προφορική ενημέρωση του ΙΚΥ), πλην όμως, διατηρούν το προβάδισμα σε ειδικές περιπτώσεις, όπου το Ίδρυμα υποδοχής διοργανώνει και καλεί σε συνάντηση το διοικητικό προσωπικό των εταίρων του (staff week) και κυρίως, όπως συχνά αναφέρεται, τα μέλη των γραφείων Διεθνών Σχέσεων,
8.    Την από 25-11-2011 απόφαση της Επιτροπής Erasmus για την κινητικότητα των μελών ΔΕΠ με σκοπό την επιμόρφωση, σύμφωνα με την οποία από το ακαδ. έτος 2011-2012 η κατάταξη για κινητικότητα επιμόρφωσης των μελών ΔΕΠ γίνεται με βάση τον αριθμό συμμετοχών τους στη δράση αυτή μετά τα μέλη του διοικητικού προσωπικού με ίσο αριθμό συμμετοχών,
10. Την προσμέτρηση μορίων που αντιστοιχούν στη γλωσσομάθεια (σύμφωνα με την από 12-1-2011 απόφαση της Επιτροπής LLP/Erasmus), εκτός των διοικητικών υπαλλήλων που καταθέτουν στην υπηρεσία σχετικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένη αρχή, και για τις περιπτώσεις των υπαλλήλων οι οποίοι είναι:
i. Πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημίων
ii. Μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού ή εργαζόμενοι στο εξωτερικό κατά το παρελθόν
iii. Κάτοχοι ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών που έχουν εκδοθεί από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ξένη γλώσσα
iv. Κάτοχοι τίτλων ξένης γλώσσας μη πιστοποιημένου φορέα που έχουν, όμως, γίνει αποδεκτοί ως τυπικό προσόν από την υπηρεσία
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση μελών διδακτικού/ διοικητικού προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος, εξαρτάται αποκλειστικά από το ποσό της τελικής επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ., και η οποία γνωστοποιείται στα Ιδρύματα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών προ της ενάρξεως τού ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο θα γίνει η μετακίνηση. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση μετά την ενημέρωσή του για το τελικό ποσόν.
Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη διδακτικού/διοικητικού προσωπικού, θα πρέπει μετά την επιλογή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη χρηματοδότηση και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα παρακάτω έγγραφα:
1. Έγκριση του Τμήματος/Προϊσταμένου Τμήματος προέλευσης για την απουσία κατά την περίοδο επιμόρφωσης
2. Σχέδιο Εργασίας εγκεκριμένο από τον αρμόδιο του Ιδρύματος/επιχείρησης υποδοχής. Η γλωσσική κατάρτιση και η παρακολούθηση σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνδιασκέψεων μπορεί να συμπεριληφθεί στην κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση. Οι δραστηριότητες αυτές δεν πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των ημερών επιμόρφωσης που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus ανά Ίδρυμα αποστολής και ανά ακαδημαϊκό έτος
3. Σύμβαση σε τρία αντίτυπα
Σημείωση: Όλα τα έντυπα διατίθενται στο erasmuspanteion.blogspot.com
Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό, τα μέλη του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο εντός μηνός από την επιστροφή τους τα εξής έγγραφα:
1. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης στο εξωτερικό
2. Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa). Εφόσον η χρηματοδότηση επαρκεί, θα αποζημιωθούν επιπλέον αποδείξεις ταξί/λεωφορείων/τραίνων για τη μετάβαση προς και από τον τελικό προορισμό
3. Απόδειξη πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης από την τράπεζα
4. Έκθεση επιμόρφωσης