Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ LLP/ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του LLP/ERASMUS, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν σε αυτά ένα έτος των σπουδών τους και να λάβουν πτυχίο και από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο πλαίσιο της συμφωνίας Agreement for the Implementation of Studies in the «European Sociology Network»(ESN)[1].  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας που διανύουν το δεύτερο ή τρίτο έτος των σπουδών τους. Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών και η διάρκεια σπουδών καθορίζονται από τις διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού [3] (βλ. αναρτημένο πίνακα στο blog του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (erasmuspanteion.blogspot.com).

Η Προκήρυξη, συνοδευόμενη από τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στο χώρο ανακοινώσεων του Tμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους αντίστοιχους χώρους ανακοινώσεων όλων των Γραμματειών των Τμημάτων , καθώς και σε κεντρικά σημεία  προσβάσιμα στους φοιτητές (βιβλιοθήκη, είσοδοι κεντρικού και νέου κτηρίου κλπ). Σημειώνεται ότι η διαδικασία είναι ετήσια και αφορά τις επιλογές φοιτητών για όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής:
1. Οι φοιτητές καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (βλ. αναλυτικά κείμενο Προκήρυξης) τα οποία είναι:
α) Αίτηση - Βιογραφικό σημείωμα (τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης),
β) Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα [2],
γ) Αντίγραφα πιστοποιητικών για σεμινάρια κλπ,
3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψηφίου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.
4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τους υποψήφιους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώποιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.
5. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.
6. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Επειδή τα ΚΕΠ δεν επικυρώνουν ξενόγλωσσα έγγραφα, θα προσκομίσετε για επικύρωση τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση, όπου δηλώνεται η γνησιότητα των αντιγράφων, επισυνάπτοντας φωτοαντόγραφα αυτών.
Μηνιαία ποσά επιχορήγησης για το ακαδ.έτος 2012-2013 (δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί από το ΙΚΥ τα μηνιαία ποσά επιχορήγησης για το ακαδ. έτος 2013-2014)
Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Kίτρινο Κτήριο, ισόγειο) από τη Δευτέρα 22/04/2013 έως και την Μ.Τρίτη 30/04/2013 και ώρες 10:00-13:00 καθημερινά.
[1] ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της Συμφωνίας.
[2] Για το Innsbruck απαιτείται η άριστη γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας, ενώ για το Πανεπιστήμιο Descartes η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας. Η γνώση οποιαδήποτε άλλης ξένης γλώσσας προστίθεται στη συνολική μοριοδότηση 
 [3]Τα Πανεπιστήμια που αφορούν στη συγκεκριμένη Προκήρυξη είναι:
- Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck, όπου μπορούν να μετακινηθούν 2 φοιτητές
- Universite Paris Descartes, όπου μπορεί να μετακινηθεί ένας φοιτητής (υπάρχει και η δυνατότητα να μετακινηθεί και δεύτερος κατόπιν συνεννοήσης με το Πανεπιστήμιο)