Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ERASMUS+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2015-2016

Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του Erasmus+, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών ώστε να πραγματοποιήσουν μια περίοδο Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για πρακτική, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος φοιτητής έχει μετακινηθεί 5 μήνες, καθώς ο μέγιστος αριθμός μηνών μπορεί να μετακινηθεί κάθε φοιτητής με το Πρόγραμμα Erasmus είναι 12, έχει δικαίωμα να μετακινηθεί για άλλους 7 μήνες.

Η Προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στο χώρο ανακοινώσεων του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους αντίστοιχους χώρους ανακοινώσεων όλων των Γραμματειών των Τμημάτων, καθώς και σε κεντρικά σημεία προσβάσιμα στους φοιτητές (βιβλιοθήκη, είσοδοι κεντρικού και νέου κτηρίου κλπ). Σημειώνεται ότι η διαδικασία είναι ετήσια και αφορά τις επιλογές φοιτητών για όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (δηλαδή τόσο για το χειμερινό όσο και για το εαρινό εξάμηνο).

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής:
1. Οι φοιτητές καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το κάθε τμήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (βλ. αναλυτικά κείμενο Προκήρυξης) τα οποία είναι:
α) Αίτηση (σε word ή σε pdf), (τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης),
β) Αντίγραφο του ανωτέρου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα,
γ) Αντίγραφα πιστοποιητικών για σεμινάρια κλπ,
δ) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος εγγραφής του φοιτητή, ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Erasmus+.

3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά τμηματικό συντονιστή.

4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στo blog (erasmuspanteion.blogspot.com) τους υποψήφιους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του τμηματικού συντονιστή.

3. Ο αρμόδιος τμηματικός συντονιστής συντάσσει λίστα κατάταξης με τους αιτούντες βάσει την τελική τους μοριοδότηση, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.

4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αιτούντες και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων.

Επιλέξιμα κράτη για την κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:
- 28 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες της Ευρώπης* (εκτός από κινητικότητες εντός Ελλάδας).
- Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ (ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νορβηγία, Τουρκία, Ισλανδία).

* Τα άτομα από Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) και, κατά περίπτωση, οι οικείοι δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς και ιδρύματα σε ΥΧΕ είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα Erasmus+, βάσει των κανόνων του προγράμματος και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος με το οποίο συνδέονται. Οι συγκεκριμένες ΥΧΕ αναφέρονται στο παράρτημα 1Α της απόφασης του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2001 για την σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (2200/822/ΕΚ), EE L 314 της 30ης Νοεμβρίου 2001.

Περίοδος της Πρακτικής Άσκησης:
Από 2 μέχρι 12 μήνες (η μέγιστη διάρκεια θα καθοριστεί από την Επιτροπή Erasmus+ Παντείου Πανεπιστημίου με βάση τις αιτήσεις και την χρηματοδότηση).

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:
Α) Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE ή
Β) δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:
- δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων)
- δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
- κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων
- ερευνητικό ινστιτούτο
- ίδρυμα
- σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων).
- μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ
- φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών:
- όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων υπηρεσιών (πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.html)
- φορείς που διαχειρίζονταιπρογράμματα της ΕΕ, όπως εθνικοί οργανισμοί (προς αποφυγήν πιθανής συγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).


Βοήθημα: Αντιστοιχία πτυχίων ξένων γλωσσών με επίπεδο γλωσσομάθειας

Μηνιαία ποσά επιχορήγησης για το ακαδ. έτος 2014-2015 (τα νέα ποσά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη από την Εθνική Μονάδα)

Τμηματικοί Συντονιστές Erasmus+- Πρακτική Άσκηση

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κίτρινο Κτήριο, ισόγειο) από την Πέμπτη 05/02/2015 έως και την Παρασκευή 27/02/2015 και ώρες 10:00 - 13:00 καθημερινά.