Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2016-2017

Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του ERASMUS+/ Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών, ώστε να πραγματοποιήσουν περίοδο πρακτικής άσκησης σε φορέα του εξωτερικού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος φοιτητής έχει μετακινηθεί για 5 μήνες καθώς ο μέγιστος αριθμός μηνών που μπορεί να μετακινηθεί κάθε φοιτητής με το Πρόγραμμα Erasmus είναι 12,  έχει δικαίωμα να μετακινηθεί για άλλους 7. Επίσης, άτομα που έχουν αποφοιτήσει προσφάτως από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύναται να συμμετέχουν σε κινητικότητα για πρακτική άσκηση. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσής τους κατά το τελευταίο έτος σπουδών και να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκησή τους στο εξωτερικό εντός ενός έτους από την αποφοίτησή τους.

Η Προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου, στο χώρο ανακοινώσεων του Tμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους αντίστοιχους χώρους ανακοινώσεων όλων των Γραμματειών των Τμημάτων, καθώς και σε κεντρικά σημεία  προσβάσιμα στους φοιτητές (βιβλιοθήκη, είσοδοι κεντρικού και νέου κτηρίου κλπ). Επίσης, αναρτάται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και χώρους ανακοινώσεων των Ιδρυμάτων-Έταίρων.

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η εξής:
1.  οι φοιτητές καταθέτουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά
3.  το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τους υποψηφίους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του Τμηματικού Συντονιστή
4. ο αρμόδιος Τμηματικός Συντονιστής συντάσσει λίστα κατάταξης με τους αιτούντες βάσει της τελικής τους μοριοδότησης, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια
5. το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αιτούντες τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:
1. Αίτηση (word ή pdf). Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να επισυνάψετε συμπληρωματική σελίδα.
2. Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος.
3. Αντίγραφα πιστοποιητικών για όσα σεμινάρια, συνέδρια, γνώση χρήσης υπολογιστών κ.λ.π. αναφέρονται στην Αίτηση
4. Βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος εγγραφής του φοιτητή, ότι πληροί τα κριτήριαεπιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει το Τμήμα προέλευσης (βλ. κριτήρια επιλογής)
5.  Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα, εφόσον υπάρχει. (Θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές/τριες που θα καταθέσουν Letter of Acceptance ως δικαιολογητικό στην παρούσα αίτησή τους).
Με την υποβολή της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβεί στην επεξεργασία της κατάστασης αναλυτικής βαθμολογίας τους.

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισόγειο Νέου Κτηρίου) από την Παρασκευή 17/06/2016 έως και την Πέμπτη 30/06/2016 και ώρες 10:00-14:00 καθημερινά.