Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ 2015-2016Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του ERASMUS+, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν σε αυτά μία περίοδο των σπουδών τους ή συνδυασμό σπουδών και πρακτικής άσκησης (βλ. σχετικά υποσημείωση προκήρυξης), όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου. Eπίσης, μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος φοιτητής έχει μετακινηθεί για 5 μήνες καθώς ο μέγιστος αριθμός μηνών που μπορεί να μετακινηθεί κάθε φοιτητής με το Πρόγραμμα Erasmus είναι 12,  έχει δικαίωμα να μετακινηθεί για άλλους 7. Ο αρθμός των συμμετεχόντων φοιτητών και η διάρκεια σπουδών καθορίζονται από τις διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (βλ. Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων )
Η Προκήρυξη, συνοδευόμενη από τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στο χώρο ανακοινώσεων του Tμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους αντίστοιχους χώρους ανακοινώσεων όλων των Γραμματειών των Τμημάτων , καθώς και σε κεντρικά σημεία  προσβάσιμα στους φοιτητές (βιβλιοθήκη, είσοδοι κεντρικού και νέου κτηρίου κλπ). Σημειώνεται ότι η διαδικασία είναι ετήσια και αφορά τις επιλογές φοιτητών για όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (δηλαδή τόσο για το χειμερινό όσο και για το εαρινό εξάμηνο).
Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής:
1. Οι φοιτητές καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (word, pdf), εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το κάθε τμήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (βλ. αναλυτικά κείμενο Προκήρυξης) τα οποία είναι:
α) Αίτηση (τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης),
β) Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα (απλή φωτοτυπία),
γ) Αντίγραφα πιστοποιητικών για σεμινάρια κλπ (απλή φωτοτυπία),
δ) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος εγγραφής τoυ φοιτητή, ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοψή στο Εrasmus +.
3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψηφίου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.
4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τους υποψήφιους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώποιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.
5. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.
6. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων.


Μηνιαία ποσά επιχορήγησης για το ακαδ. έτος 2014-2015 (τα ποσά επισχορήγησης για το α.έ. 2015-2016 δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί)

Σημειώσεις:
1. Όποιος φοιτητής κάνει μαθήματα για επόμενο επίπεδο ξένης γλώσσας, προκειμένου να μοριοδοτηθεί γι΄αυτό, θα πρέπει να μας προσκομίσει είτε βεβαίωση από το φορντιστήριο στο οποίο παρακολουθεί μαθήματα, είτε βεβαίωση από τον καθηγητή που του παραδίδει μαθήματα επισυνάπτοντας είτε το Πτυχίο Ξένης Φιλολογίας του καθηγητή είτε την επάρκεια διδασκαλίας του.
2. Για τα ακαδημαϊκά Τμήματα στα οποία δεν υπάρχουν επιμέρους ακαδημαϊκά κριτήρια, οι φοιτητές τους δε χρειάζεται να προσκομίσουν βεβαίωση.
3. Για τα Πανεπιστήμια στα οποία είναι υπεύθυνη η κυρία Λ. Δρακάκη, οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από τον Αναπλ. καθηγητή κ. Στ. Καραγιάννη του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το Τμήμα.
4. Για τα Πανεπιστήμια στα οποία είναι υπεύθυνη η Kαθηγήτρια κα Α. Αναγνωστοπούλου, αναμένουμε ενημέρωση από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Kίτρινο Κτήριο, ισόγειο) από την Τρίτη 27/01/2015 έως και την Παρασκευή 06/02/2015 και ώρες 10:00-13:00 καθημερινά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1.Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ. ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+. 
2.EΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL, "ΑΝΕΒΗΚΕ" ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ "ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ" ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ.